Laster...
Inn på Tunet Trøndelag tilbyr god tilgjengelighet, enkle og sikre bestillingsrutiner og en trygg leveranse til avtalt pris. Vi er organisert i et samvirkeforetak, og leverandørene eier bedriften. Bedriften administrerer kontrakter, produksjon, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, fakturering og regnskap. Bedriften har god kontakt med leverandører og kunder, og driver systematisk produktutvikling.
Inn på Tunet Trøndelag er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.
En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

Flere av våre Inn på tunet- gårder har tilbud tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.

Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser. Her er det mange muligheter:

• Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.

• Turer langs stiene i skog og mark.

• Tur til uteplassen, grillhuset, gapahuken eller skogstua – sosialt samvær.

• Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.

• Hagearbeid, blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter.

• Vedarbeid; hogge, klyve, stable.

• Handarbeid.

• Småsløyd i snekkerverkstedet.

• Baking og forberedelser til felles lunsj.

• Sang, musikk, dans.

Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre, og det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Tilbud kan arrangeres både etter bestilling fra offentlig helse- eller omsorgsavdeling, eller som et privat tilbud til aktivitet, trening/sosial stimulans eller avlastning.

Gården disponerer våningshus og driftsbygninger med husdyrrom, verksted, vedskjul, stabbur, hagen, kulturlandskapet og varierte naturmiljø.

Gården er en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere.

Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr, kjæledyr og planteproduksjon i hagen og på åker og eng eller i utmarka.

Gården tar vare på og videreformidler historie og tradisjoner.