Inn på tunet Norge SA

Samarbeidspartnere

Norges Bondelag

Bondelaget har gått inn på eiersiden i IPT Norge og er representert i vårt styre. Bondelaget har vært sentral i utviklingen av Inn på tunet- næringen, blant annet i arbeidet med definisjonen, utvikling av godkjenningsordning for Inn på tunet og etablering av forpliktende og forretningsmessig samarbeid innenfor næringen.

Bondelaget arbeider med å rekruttere nye tilbydere og gjøre IPT kjent blant aktuelle kjøpergrupper, deltar i videreutvikling av godkjenningsordningen samt har god oversikt over lover og regelverk som berører IPT som tjenestetilbud.

Les mer om Inn på tunet hos Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Bonde- og småbrukarlaget er eiere i IPT Norge og representert i vårt styre. Småbrukarlaget har vært aktive utviklere av Inn på tunet- næringen, blant annet med å løfte næringen inn i de årlige jordbruksforhandlingene, utvikle godkjenningsordningen, ulike samlinger og prosjekter og i utvikling av velferdstjenester med base i aktivt landbruk.

Bonde- og småbrukarlaget har et eget fagutvalg for Inn på tunet som bidrar til utvikling og følger aktuelle saker i næringa.

www.smabrukarlaget.no

Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk) og Inn på tunet Norge SA har siden 2017 en samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å bygge merkevaren Inn på tunet basert på godkjenningsordningen i KSL. Partene har felles mål om at Inn på tunet (IPT) skal være et attraktivt tilbud som bidrar til at flere brukergrupper får en aktiv hverdag og bedret livskvalitet. Videre har avtalen følgende hovedmålsettinger:

- Samarbeidet skal bidra til profesjonalisering av næringen og god kvalitet på tjenestene som leveres.
- Samarbeidet skal bidra til å øke antallet godkjente IPT-gårder og bruken av IPT-tjenester gjennom at landbruket øker sin leveranse av velferdstjenester.
- Samarbeidet skal bidra til at eierskapet til tjenestene og verdiskapingen beholdes som en del av det aktive landbruket.

Norsk Landbrukssamvirke

Inn på tunet Norge SA er en av medlemsbedriftene hos Norsk Landbrukssamvirke, NL. Dette er en interesseorganisasjon for bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Ambisjonen er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

IPT Norge har som formål å ivareta våre medlemsgårder sine interesser som tilbydere av velferdstjenester fra landbruket. Gjennom bevisst eierskap og felles strategi har IPT-bøndene valgt å arbeide sammen for å realisere ønskede resultat på egen gård samt i felleskap løfte og synliggjøre tjenestene som attraktive og relevante for våre oppdragsgivere.

HVA ER ET SAMVIRKE? : her kan du se en liten film om samvirke

www.landbruk.no

Norsk Landbruksrådgiving

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Landbruksrådgivning og Inn på tunet Norge regulerer forholdet mellom NLR og IPTN knyttet til gjennomføring av kurset: ”Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang”. Kurset passer for gårdbruker som har bestemt seg for å satse på Inn på tunet.

Kursbeskrivelse: Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang (PDF)

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA og Inn på tunet Norge har et inngått samarbeid.

Samarbeidet innebærer følgende:
- Felles fokus og målrettet innsats på skadeforebyggende arbeid.
- Felles informasjon om forsikring.
- 10 % rabatt på skadeforsikringene som er direkte knyttet til Inn på tunet- virksomheten.
- Betingelser knyttet til rabatten er medlemskap i et av samvirkeforetakene som er medlemmer hos oss samt at man fyller kvalitetskravene.

Presentasjon av avtalen (PDF)

Gjensidige

Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre og Inn på tunet Norge SA har inngått et nytt og spennende samarbeid. Begge organisasjonene jobber med eldre mennesker som målgruppe, og begge virksomheter har som ambisjon å bidra til mer livsglede, mestring og flere gode aktiviteter og øyeblikk for eldre samt økt frivillighet og generasjonsmøter rettet mot eldre på og utenfor institusjon.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledehjemmene legger bestemte kriterier til grunn og blant disse er kontakt med dyr og årstidstilknytting naturlig å se i sammenheng med aktive gårdsbruk rundt om i landet.

Livsglede for Eldre

Samvirkene

Inn på tunet Norge er medlem hos Samvirkene. Samvirkene er en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform. Senteret gir en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, samt har spisskompetanse om faget.

 Samvirkene

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet og Inn på tunet Norge har en samarbeidsavtale knytte til studiet Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Samarbeidet er knyttet til gjennomføring av studiet og for organisering av studentenes obligatoriske praksis.

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Norges grønne fagskole Vea

Norges grønne fagskole Vea og Inn på tunet Norge har inngått en samarbeidsavtale. Samarbeidet har til hensikt å få til et tett og godt samarbeid mellom skole og bedrift. Målsettingen er å bidra med kompetanse både inn i studiet og tilbake til yrkesfeltet. Samarbeidet er knyttet til studiet Grønn Helse ved fagskolen.

Grønn Helse

Montessori

Montessori Norge og Inn på tunet Norge har inngått samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er at det etableres og tilbys gode læringsarenaer på gård for elever ved Montessori-skolene i Norge.

Montesorri