Inn på tunet Norge SA

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan Inn på tunet Norge SA jobber aktivt med å ivareta ditt personvern, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Inn på tunet Norge SA skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

1. Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for Inn på tunet Norge SA og alle medlemsgårdene når oppdragsavtalen beskriver at Inn på tunet Norge SA er behandlingsansvarlig.

 

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:

 

Inn på tunet Norge SA ved daglig leder

Verrastrandavegen 1539,

7796 Follafoss

Epost: post@innpatunet.no

Mobil: +47 979 60 744

 

2. Formål

Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å levere velferdstjenester i tråd med oppdragsavtale med kunder. Vi behandler også personopplysninger knyttet til gjennomføring av kurs og spørreundersøkelser. Videre behandler vi personopplysninger som omhandler våre medlemsgårder.

  

3. Tilbaketrekking av samtykke

Dersom du har gitt samtykke til at Inn på tunet Norge SA kan behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss på post@innpatunet.no 

 

4. Dine rettigheter – innsyn, retting og sletting

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Inn på tunet Norge SA behandler om deg.

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende.

Inn på tunet Norge SA sletter personopplysninger 6 mnd. etter at oppdraget som utløste behov for personopplysninger er avsluttet. Du kan også når som helst be om at personopplysningene vi har om deg blir slettet. Les mer om retten til sletting på Datatilsynets side.

Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@innpatunet.no. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no ).

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på www.innpatunet.no .

 

5. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter. Videre samler vi inn personopplysninger som er nødvendige for at vi som oppdragstaker skal kunne utføre de tjenester som oppdragsavtalen til enhver tid beskriver.

Følgende opplysninger blir samlet inn:

Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, enten ved å sende oss en e-post, registrerer deg i forbindelse med et seminar eller kurs eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i søknadskjema, kommentarfelt eller lignende på våre sider.

Vi lagrer informasjon om virksomheten din og relevante data dersom du er medlem hos oss eller deltar på kurs i regi av oss. Dette er opplysninger vi lagrer for å kunne administrere medlemsforholdet eller kundeforholdet ditt.

På gårdene som er underleverandører til Inn på tunet Norge SA, i henhold til oppdragsavtale, kan det i noen tilfeller samles inn informasjon i form av logg eller dagbok. Innsamlingen av denne informasjonen gjøres av de ansatte på gården hvor dokumentasjonen oppbevares utilgjengelig for en tredjepart. Det skal ikke loggføres flere personlige opplysninger enn det som er nødvendig og relevant for tjenesten. Opplysningene skal ikke være lagret lengre enn det som er nødvendig for formålet med loggføringen. Lagring foregår i Norge.

Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, enhetsprodusent, nettleserversjon, og informasjonskapsler (se pkt.7).

Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort, hvor lenge en side var åpen i skjermen din, hvordan du navigerer på siden, eventuelle nettsteder du besøkte før du kom til våre sider og hvilke funksjoner du har brukt på siden. Vi bruker denne informasjonen kun til å forbedre våre tjenester.

 

6. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen, eksempelvis gjennom en oppdragsavtale om IPT-tjenester. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Samarbeidspartnere

Dersom du er kjøper av Inn på tunet Norge SA sine tjenester gir vi tilgang til begrenset mengde opplysninger til de som skal yte en tjeneste som er avtalt med deg.

Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

 

7. Bruk av informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsider, vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og våre sider, og som benyttes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Vi bruker informasjonskapsler for å identifisere hvilken type enhet og nettleser du benytter. Til dette bruker vi Google Analytics.

 

Logg

Inn på tunet Norge SA lagrer tekniske data om enheten og programvaren, IP-adresse og hvilken side du som besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet. Ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall. Kun administratorer av webserveren har tilgang til disse.

 

Webanalyse

Inn på tunet Norge SA benytter Google Analytics til å samle inn besøksstatistikk for nettstedene våre. Statistikken brukes til å videreutvikle nettstedene. Vi lagrer ikke IP-adresser og kan ikke knytte statistikken opp mot enkeltbesøk.

 

Deling av artikler

Du kan videresende våre artikler via e-post eller dele disse via sosiale medier. I noen tilfeller oppfordres det til slik deling. Vi lagrer ikke e-postadresser som benyttes ved slik deling. Håndtering av artikler som deles via sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle mediet.

 

8. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, bruk av internt og offentlig nett. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie. Alle våre ansatte som behandler personopplysninger er underlagt taushetsplikt. Inn på tunet Norge SA sørger for at det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne, inkludert eventuelle underleverandører.

 

9. Sosiale medier

Du kan følge oss på facebook og Instagram. På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

Personvernerklæringene for ovennevnte sosiale medier finner du nedenfor: