Inn på tunet - tilbud

Psykisk helse

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Traumatiske hendelser, rusavhengighet, utenforskap, sykdom og andre utfordringer vil påvirke den psykiske helsa vår.
Inn på tunet Norge tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk over hele landet. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel, forebyggende psykisk helsearbeid, og ha vekt på fysisk aktivitet.
Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i gårdens og bondens ressurser.
Meningsfulle og nyttige aktiviteter/arbeid gir økt følelse av mestring og trygghet.

TUNE IN PÅ TUNET; UTENFORSKAP

Se Inn på tunet filmen med tema «utenforskap» på Meltvedt Gård i Skien kommune.
Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.

TUNE IN PÅ TUNET; Gården for glede og samhold

Se filmen fra prosjektet; "Gården for glede og samhold" på Kastet gård i Indre Østfold kommune.
Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.

Inn på tunet – for hvem?

• deltakere som av ulike årsaker ikke har jevnlig kontakt med andre gjennom arbeid eller aktivitet
• brukere som trenger arbeidstrening og/eller å praktisere språk i kommunikasjon med andre
• brukere som har behov for å komme inn i gode rutiner for å bedre egen livskvalitet og motiveres til utdanning eller arbeidsliv

Arbeidsoppgaver og aktiviteter

• stell av dyr; melking, foring, rengjøring i husdyrrom, foredling av ull og kjøtt
• arbeid med planter i åker og hage, innhøsting og foredling av bær og grønnsaker
• håndarbeid, snekring, sette opp fuglekasser og observere og lære om fuglene
• turer i fjæra eller i skog og mark, rasting med bål og matlaging ute, gjerne med råvarer en finner underveis
• vedhogst, rydding av kratt, skogsdrift
• fisking og tilbereding av fangst
• vedlikeholdsarbeid på hus, redskaper og gjerder

Forskning viser at spesielt kontakt med dyr har positiv effekt på mennesker. Se helsedirektoratets artikkel;

LIVSMESTRING-samvær med dyr som mulighet

TUNE IN PÅ TUNET; samvær med dyr

Se filmen er fra Ambsødegården om hva samvær med dyr kan bety for livsmestring.
Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.

Aktuelle tilbud

Gården tilrettelegger arbeidsoppgaver og aktiviteter tilpasset den enkeltes forutsetninger og dagsform.
.Alle våre tilbud har søkelys på fysisk aktivitet og sunn mat for bedre helse.
Måltider tilberedes og nytes i felleskap, sammen med en god prat ved bordet.
Dagtilbud psykisk helse og rus, med vekt på arbeidstrening og praktiske aktiviteter.

Se Håndbok: Psykisk helse og rus

Åpne lavterskel-dagtilbud, finansiert av kommuner og/eller via tilskuddsordninger.
Mentorordninger via NAV

TUNE IN PÅ TUNET; RUSOMSORG

Se filmen om arbeidskameratene Ivar og Ulf, og hvordan Inn på tunet på Ås gård i Ullensaker bidrar til gode hverdager.
Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.