FagKOMPENDIUM - DYREASSISTERTE AKTIVITETER

Et fagkompendie om å kape et godt samspill mellom dyr og mennesker, og hvordan de kan være en viktig del av arbeidet med mennesker. God kunnskap om husdyrslagene og om dyrevelferd er vesentlig i arbeidet med dyreassisterte aktiviteter på gården. Her får du mer kunnskap om grisen, høna, sauen, eslet og geita. Mer metodisk tilnærming i samspillet med husdyrene kan bidra til å styrke Inn på tunet-tjenestene fra gårdene. Dette kan gi menneskene som møter dyrene på Inn på tunet-gården økt mestring og livskvalitet.

Kompendiet gir Inn på tunet-bonden og andre dyreinteresserte en grundig introduksjon i fagfeltet. Kompendiet er også rettet mot studenter i fagskoletilbud, og kan brukes som faglig referanse for de som for eksempel underviser i dyrekunnskap. Det er hentet inspirasjon og kunnskap fra Østerrike, som har lang erfaring med dyreassisterte aktiviteter. Bak utarbeidelsen står Hvam videregående skole, Inn på tunet Norge SA og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Tilpasset undervisning er helt sentralt. Noen skoleelever får et større læringsutbytte dersom undervisningen flyttes fra det vanlige klasserommet til et aktivt, godkjent gårdsbruk – Inn på tunet (IPT). Undervisning og opplæring blir direkte knyttet til landbruksproduksjon, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene. Uavhengig av hvor eleven bor, er Inn på tunet-tilbudet et verdifullt supplement til dem som trenger noe en ordinær skoledag ikke gir.

Veilederen er rettet mot både skolens allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak og skrevet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt Stiftelsen Norsk Mat.

En ny (2023) nasjonal Inn på tunet-håndbok er et støtte- og oppslagsverk for de som jobber med tilrettelagte tilbud for personer med demens. Håndboka er utviklet av Stiftelsen Norsk Mat og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Håndboka

 – Gir veiledning for planlegging, etablering og for driften.

 – Gir nye ideer til videreutvikling av tilbudet.

 – Sikrer høy kvalitet på dagaktivitetstilbudet.

Inn på tunet-aktiviteter gir meningsfulle og gode tilbud for personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Deltakere på gårdene peker på viktigheten av gode relasjoner, håp, mestring, meningsfulle dager og opplevelsen av å kunne bidra og ha noe å gjøre.

Håndboka er utviklet for kjøper, tilbyder, deltaker og pårørende.

I regjeringens strategi for god psykisk helse pekes det på at Inn på tunet-tilbud brukes forebyggende, i behandling og rehabilitering innenfor feltet. Det vises spesielt til satsingen mot barn og unge, knyttet til gårdens muligheter som lærings- og mestringsarena.

Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer, Meld.St.31 (2014-2015) har Inn på tunet som et viktig område.

Nasjonal handlingsplan, 2013-2017, for Inn på tunet, ble lagt frem av Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet i september 2013. Dette er er per i dag den sterkeste nasjonale føringen på området. Handlingsplanen har tiltak som utvikling av veiledende materiell, kommunikasjon og informasjonsutveksling, koordinering og samarbeid, kunnskap, utdanning og forskning samt godkjenningsordning og kvalitetssikring.