INN PÅ TUNET- LØFTET 2

Satsningen ble avtalefestet i jordbruksavtalen for 2019. 

I perioden 2021-2022 gjennomføres utvalgte pilotprosjekt. Pilotene skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud. Kunnskapen fra pilotene skal i oppfølgingen deles med alle eksisterende og potensielle kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester.

De fire pilotprosjektene er som følger:

  • Nordland- pilot innenfor tjenesteområde skole og pedagogiske tilbud, for grunnskole
  • Oslo og Viken- pilot innenfor tjenesteområdet demensomsorg.
  • Møre og Romsdal- pilot innenfor tjenesteområde skole og pedagogiske tilbud, for videregående skole.
  • Vestland-pilot innenfor tjenesteområdet psykiatri, rus og arbeidstrening.

NETTSIDE FOR INN PÅ TUNET LØFTET

Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som hadde til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitets-tilbud på gård for personer med demens.

Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer.

Forskningsprosjektet hadde fire hovedpartnere:

  • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
  • Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)
  •  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  •  Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

DEMENSOMSORG PÅ GÅRD