INN PÅ TUNET- LØFTET 2

Satsningen ble avtalefestet i jordbruksavtalen for 2019. 

I perioden 2021-2022 gjennomføres utvalgte pilotprosjekt. Pilotene skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud. Kunnskapen fra pilotene skal i oppfølgingen deles med alle eksisterende og potensielle kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester.

De fire pilotprosjektene er:

  • Nordland-pilot innenfor tjenesteområde skole og pedagogiske tilbud, for grunnskole
  • Oslo og Viken-pilot innenfor tjenesteområdet demensomsorg.
  • Møre og Romsdal-pilot innenfor tjenesteområde skole og pedagogiske tilbud, for videregående skole.
  • Vestland-pilot innenfor tjenesteområdet psykiatri, rus og arbeidstrening.

NETTSIDE FOR INN PÅ TUNET LØFTET

Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård var et forskningsprosjekt som utforsket kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens.

Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer.

Forskningsprosjektet hadde fire hovedpartnere:

  • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
  • Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)
  •  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  •  Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

DEMENSOMSORG PÅ GÅRD