Fagseminar på Stortinget

Arrangør: Livsglede for Eldre, Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA

Mandag 6. november kl. 12.00 til 14.00

Sted: Stortinget - Inngang: Løvebakken, Karl Johans gate 22, 0026 Oslo

Oppmøte senest kl 11:50   Husk legitimasjon

Lokal demensomsorg og livsglede for et aldersvennlig samfunn

 

Regjeringens eldrereform, som ble lagt frem 16. juni, legger vekt på at eldre skal oppleve en trygg eldreomsorg og en aktiv alderdom. For å nå det overordnede målet om at flere skal kunne bo trygt hjemme lengre, legges blant annet vekt på levende og aldersvennlige samfunn som støtter opp under aktivitet, deltakelse og møte mellom generasjoner. «Program for et aldersvennlig Norge i 2030» skal i sin tur blant andre tiltak bidra til flere sosiale, meningsfulle møteplasser.

Reformen legger videre opp til et styrket fokus på pårørende sin rolle og ønsker å gi bedre støtte til denne gruppen. Det skal blant annet utredes en nasjonal aktivitetsgaranti for eldre, som skal gjelde både hjemmeboende og personer på sykehjem.

Seminaret legger opp til å belyse hvordan det aktive landbruket, gjennom sin Inn på tunet- ordning samt Stiftelsen Livsglede for Eldre kan bidra til å nå målene i eldrereformen.

program:

Mandag 6. november kl. 12.00 – 14.00

Innledning og velkomst ved Siv Mossleth, SP 

Innlegg ved Livsglede for Eldre ved Linda Fahle-Johansen, leder frivillighet og generasjonsmøter

Innlegg ved Norges Bondelag ved Bodhild Fjelltveit, nestleder, styret

Innlegg ved Inn på tunet Norge SA ved Hege Lindstrøm, daglig leder

Presentasjon av demensomsorg på gård ved Marit Salte, Inn på tunet-tilbyder, Torvholen gard i Klepp kommune

 

 

Hos oss kan alle mestre

 

 

Påmeldingsfrist 30. oktober   Begrenset antall plasser

om arrangørene:

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Gjennom standarder knyttet til livsgledehjem blir tiltakene en naturlig del av hverdagen. Livsgledehjemmene legger bestemte kriterier til grunn og blant disse er kontakt med dyr og årstidstilknytting naturlig å se i sammenheng med aktive gårdsbruk rundt om i landet. Generasjonsmøter er viktige da de muliggjør en verdifull utveksling av erfaringer og kunnskap mellom ulike aldersgrupper, og bidrar til å bevare og formidle kulturarv og tradisjoner på tvers av generasjoner. I tillegg til å fremme læring og kulturoverføring, gir generasjonsmøter også en plattform for å bygge sterke bånd på tvers av generasjoner. Generasjonsmøter gir barn, unge og eldre en følelse av å bli sett, verdifull og nyttig, og skaper gjensidig glede og tilfredshet.
 
Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak som eies av Inn på tunet (IPT)-gårder over hele landet. Gårdene benytter en nasjonal godkjennings- og kvalitets ordning for å kunne kalle seg IPT-gård. Gårder i Norge har alltid vært naturlige arenaer for sosialt felleskap, meningsfylte oppgaver, kontakt med dyr og natur. Det gis ulike tilbud til barn og skoleelever, mennesker som er utenfor arbeidslivet samt er etablerte dagtilbud til hjemmeboende personer med demens. Videre deltar gårdene i arbeidet med å forebygge ensomhet gjennom at gårder over hele landet har åpnet tunene for både unge og eldre. Det er etablert samarbeid med frivillige aktører i gjennomføring av en del tilbud.
 
Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket., med ca. 61.000 medlemmer, organisert i vel 500 lokallag og 16 fylkeslag.
Innenfor IPT ønsker vi å rekruttere nye tilbydere og gjøre IPT kjent blant aktuelle kjøpergrupper, Vi er opptatt av å vedlikeholde og styrke godkjenningsordningen for IPT i takt med krav fra kundene. Vi arbeider for å tilpasse og forenkle lover og regler som styrker IPT som alternativt tjenestetilbud på velferdsområdet

SPØRSMÅL kan rettes til:

Tone Bye

Generalsekretær

Livsglede for Eldre

Tone@livsgledeforeldre.no

Mobil: 418 04 832

Hege Lindstrøm

Daglig leder

Inn på tunet Norge SA

hege.lindstrom@innpatunet.no

Mobil: 979 60 744

Amund Johnsrud

Seniorrådgiver

Norges Bondelag

Amund.Johnsrud@bondelaget.no

Mobil: 975 41 842