Gården som arena for barn i skolen – ny nasjonal veileder

Ny nasjonal veileder presentert på vår temakveld

 

TEMAKVELD om inn på tunet i skolen

Siste mandagen i oktober var rundt 50 medlemsgårder samlet for å få ny kunnskap om Inn på tunet i skolen. Sentralt for kvelden var presentasjon av ny nasjonal veileder på feltet. Veilederen skal motivere og inspirere de som er opptatt av å se sammenheng mellom teori og praksis i det lokale læringsmiljøet. Målgruppen er skolen med lærerne, skoleledere og skoleeier, samt den kommunale PP-tjeneste, foresatte og Inn på tunet – tilbydere.

Se hele veilederen – Gården som arena for barn i skolen:

Statsforvalteren i Nordland har hatt en sentral rolle i utviklingen av den nye veilederen, her har både oppvekst- , helse- og landbruksavdelingen deltatt i tverrfaglig gjennomføring av dette arbeidet. Arbeidet har vært en del av pilotprosjektet knyttet til det nasjonale Inn på tunet- løftet. I Nordland har man rettet satsingen mot allmennpedagogiske tilbud til grunnskolen. Dette gir alle elever en arena for praktisk læring, felleskap og bygger nye relasjoner. Piloten har også hatt følgeforskning.

Ingrid Roaldsen fra Statsforvalteren presenterte arbeidet og tipset også om Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, som knytter aktivitetene på gården opp mot Fagfornyelsen og nytt læreplanverk. Vi fikk et engasjert og inspirerende innlegg, ikke minst er det flott å høre om kommuner som gjennom denne satsingen har tatt i bruk flere gårder i sitt nærområde, til glede for skolebarna.

Marita Liljebakk fra Hallarvik gård i Narvik delte gode stunder og glimt fra nord. Gården ble godkjent i mai 2021 og har fra høsten samme år gitt tilbud til skoler i nærområdet. Dette er et tradisjonelt familiebruk, og med sin pedagogiske erfaring har Marita sammen med mannen Trond skapt et godt sted for relasjonsbygging, læring og utvikling for både barn og voksne. Vi fikk høre om hvordan visjonene bak tilbudet er, samt hvordan familien og gården har bygd opp sin satsing på tjenestetilbud. Marita har nå heltids arbeidsplass på gården knyttet til IPT.

Her finner dere en nydelig film som viser tilbudet på gården 😊

Vi opplever at elever på gårdene mestrer, lærer og utvikles på en god måte. Siv Merete Arnesen er forsker på NORCE og har forsket på gård-skole tilbud – som alternative læringstilbud for skoleelever. I sin forskning har Siv Merete brukt et inkluderingsperspektiv, hvor felleskap, deltakelse, medvirkning og sosialt samt faglig utbytte er viktige områder. Hun orienterte om de viktigste funnene. Her nevnes blant annet gårdens brede spekter av arbeidsoppgaver og aktiviteter, dette gir rom for individuelle tilpassinger og elevene får tillit gjennom oppgavene. Læringsarena på gårdene har ofte også tettere voksentetthet enn hva elevene opplever på skolen, dette gir tette relasjoner og god individuell oppfølging.

Siv Merete med flere har publisert forskningsartikkel i Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, «Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård-skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv»

Vi takker alle fremmøtte for en interessant og kompetansebyggende kveld!

Bidragsytere

Ingrid Roaldsen

Seniorrådgiver Statsforvalteren i Nordland

Marita Liljebakk

Inn på tunet, Hallarvik gård

Siv Merethe K. Arnesen

Forsker NORCE