Optimistisk stemning på årsmøtet i Inn på tunet Norge SA

ÅRSMØTET 2024 - FØRSTE ÅR SOM LANDSDEKKENDE SAMVIRKE

Inn på tunet Norge SA samlet årsmøteutsendinger fra alle våre åtte regioner, gjester, tillitsvalgte og ansatte til årsmøtesamling på Lillestrøm 21. mars.

Årsmøtet er foretakets viktigste møtepunkt, hvor gjeldende strategi er sentral, resultater evalueres og veien videre stakes ut. Medlemsgårdene eier og styrer samvirke, regionene velger sine årsmøteutsendinger på eiermøter i november. Disse målbærer og synliggjør styringsinnspill for årsmøtet.

Nina Sundquist, fra Stiftelsen Norsk Mat, holdt et engasjerende og kunnskapsrikt innlegg om betydningen av å bygge en sterk merkevare.

Styreleder Endre Stakkerud ønsket velkommen. Deretter gikk scenen til Nina Sundquist fra Stiftelsen Norsk Mat. Hun holdt et engasjerende og kunnskapsrikt innlegg om betydningen av å bygge en sterk merkevare. Godkjenningsordningen for Inn på tunet gir oss kvalitetssikrede gårdsbruk, men merkevarebygging er et stadig pågående arbeid som krever oppmerksomhet og ressurser. Her er det viktig at næringen selv i felleskap løfter og synliggjør merkevaren Inn på tunet. Denne delen av programmet ble avsluttet av daglig leder Hege Lindstrøm som med utgangspunkt i strategiplanen var innom måloppnåelse og gjennomførte – og kommende aktiviteter. Bedriften har nådd flere av sine mål og arbeider videre mot 20% vekst i salg av velferdstjenester inneværende år. For å lykkes har vi aktive samarbeid både innenfor våre markeder og i landbruksnæringen. Vi skal være synlige både lokalt, regionalt og nasjonalt også kommende periode. Det er spesielt gledelig å se at Forskningsrådets rapport om nye grep og langsiktige mål for å forhindre utenforskap nevner Inn på tunet. Denne ble overlevert regjeringen i mars, og her har vi under utarbeidelsen av rapporten vært aktive for å synliggjøre våre tjenester. 

Det ble en engasjerende årsmøtedebatt der talerstolen ble flittig brukt.  Når en ung og utålmodig organisasjon skal finne sin vei, er menings- og kunnskapsutveksling viktig. Arbeidet for å øke markedsandelene for landbrukets velferdstjenester er overordnet alt som gjøres. Fokus på markedsarbeid og salg skal være sterkt. I felleskapet mellom kvalitetssikrede medlemsgårder og samvirkets administrasjon vil vi oppnå enda mer enn i dag. Organisasjonsbygging er langsiktig arbeid og krever at balansen mellom tilgjengelige ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver er god. Her ga årsmøtet gode innspill som styret arbeider videre med i kommende år.

det lønner seg å investere i felles utvikling i samvirke

 

 Inn på tunet Norge SA har gjennomført sitt første år som ferdig organisert og landsdekkende samvirke. Det gledelig at foretaket viser et godt årsresultat og en styrket økonomi. Dyktige medlemsgårder har levert tjenester som gjør at markedet vil bruke oss stadig mer. Årsmøtet vedtok at noe av overskuddet for 2023 går tilbake til eierne gjennom etterbetaling. Dette viser at det lønner seg å investere i felles utvikling i samvirke.

Kristin G Sandnes, Anne Svenkerud Bjørgo, Endre Stakkerud, Hege Lindstrøm, Robert Vørøs, Arne Kristian Kolberg, Brit Mjåland

VALG

Alle valg ble gjort i tråd med valgkomiteens innstilling og var enstemmige.

Det nye styret i bedriften består av følgende:

Endre Stakkerud styrets leder

Arne Kristian Kolberg styrets nestleder (region Østfold, Akershus og Oslo)

John Erik Skjellnes Johansen styremedlem (valgt fra Norges bondelag)

Brit Mjåland styremedlem (region Agder og Rogaland)

Anne Svenkerud Bjørgo styremedlem (region Innlandet)

Bjørn Bruvold styremedlem (region Nordland)

Robert Vørøs styremedlem (region Vestland)

Kristin G Sandnes varamedlem (region Trøndelag og Møre og Romsdal)

Anne Follaug varamedlem (region Vestfold og Telemark)

Amund Johnsrud varamedlem (personlig vara for John Erik Johansen)

 

Merete Furuberg som har representert Norsk bonde- og småbrukarlag i styret samt Anita Marø fra Trøndelag ble takket av for godt og engasjerende styrearbeid.

Merete Furuberg, Anita Marø og Endre Stakkerud

 

 

Hos oss kan alle mestre