Unike gårder for unik ungdom

– Forskning viser at skoletilbud på Inn på tunet-gård er av stor betydning

Av Siv Netting Bjørkedal, rådgiver Inn på tunet Norge SA – siv.bjorkedal@innpatunet.no

 

Inn på tunet-tilbud til ungdommer som av ulike årsaker har behov for en alternativ læringsarena gir mestring, glede og mening. Men hvordan kan disse tilbudene påvirke ungdommenes personlige utvikling og yrkesvalg senere i livet? Dette er noe Siv Merete Kjenes Arnesen i Norce har forsket på og resultatene er nå publisert i en artikkel i Fontene forskning med tittelen «Fra klassens bråkmaker til arbeidskar». Ungdommers fortellinger om gård–skole-tilbudets betydning for personlig utvikling og yrkesvalg.

I forskningsprosjektet ble 10 ungdommer på videregående skole intervjuet. Tilbudet om å være på gård hadde de hatt på ungdomsskolen, og flertallet av gårdene var godkjente gjennom Stiftelsen Norsk Mat sin Inn på tunet-godkjenningsordning. Godkjenningsordningen er knyttet opp imot KSL – Kvalitetssystemet i landbruket  og betyr at tilbudene er kvalitetssikret, trygge og oppfyller krav i lovverk og forskrifter, spesielt med tanke på HMS og sikkerhet.

Hovedfunnene i forskningsartikkelen sier noe om betydningen av tilbudet for ungdommenes personlige utvikling og valg av yrkesretning:

  • Måten å bli møtt på var veldig viktig. På gården ble de møtt med respekt, tillit og ansvar. For noen sto dette i kontrast til skolen. Det å erfare å bli sett og møtt med tillitt var for flere en ny opplevelse.
  • Ungdommene fikk nye erfaringer i gårdsmiljøet, både praktiske og sosiale. De fremhevet innholdet i arbeidsoppgavene, felleskapet med andre med like interesser og samarbeid som særs betydningsfullt i tilbudene. Tilbudet og felleskapet med andre ungdommer på gården dannet grunnlag for nye vennskap og samhold.
  • Erfaringene, de ulike aktivitetene og måten ungdommene ble møtt på i gårds-tilbudet bidro til personlig endring, økt selvtillit og mestring. Flere fremhevet at det de hadde lært på gården hadde overføringsverdi til videregående hvor de fleste ungdommene var i gang med en yrkesrettet utdanning (bl.a maskinfører, agronom). Enkelte utalte at det var dette tilbudet som hadde fått dem gjennom ungdomsskolen.

Artikkelens konklusjon viser til at den anerkjennende tilnærmingen og respekten som ungdommene ble møtt med på gårdene er av stor betydning, spesielt for den som har utfordringer med den mer tradisjonelle elev/skole-rollen. Tilbud med praktiske og yrkesrettede aktiviteter kan bidra til å redusere utenforskap og viser at det er behov for en mer yrkesrettet skole. Å inngå i rollen som arbeidskar kan bidra til en tydeligere identitet med betydning for fremtidig yrke.

Forskningsresultatene er gode nyheter for oss som jobber med å formidle Inn på tunet-tilbud i hele landet, og gir en viktig pekepinn på betydningen av gårdsoppholdet for den enkelte ungdom. Vi har mange flotte medlemsgårder i hele Norge som gir unike og tilpassede opplegg for ungdom. Sjekk hvilke av våre medlemsgårder i ditt område som tilbyr alternativ læringsarena her; https://innpatunet.no/garder/

Inn på tunet Norge følger forskning på området tett, og vi bidrar til utviklingsarbeid av Inn på tunet. Hvis du ønsker å lese mer fagstoff om Inn på tunet, skoletilbud mm. kan du lese mer om det på denne siden: https://innpatunet.no/fagstoff-inn-pa-tunet/ 

 

Les hele forskningsartikkelsen – last ned i PDF 

Siv Merete K. Arnesen

seniorforsker/doktorgradsstipendiat,